INWESTOR ZASTĘPCZY

MEGADOM jako inwestor zastępczy

O usłudze Inwestor Zastępczy

Działaniem w imieniu Inwestora zajmuje się Inwestor Zastępczy, który przejmuje tym samym obowiązki Inwestora określone prawem budowlanym. Jako Inwestor Zastępczy, MEGADOM przeprowadza Inwestora przez cały proces inwestycji budowlanej.

MEGADOM bierze na siebie odpowiedzialność za cały proces budowlany we wszystkich aspektach jego prowadzenia i realizacji.  Angażujemy się już w proces projektowania lub w sam proces budowlany, zależnie od tego, czego potrzebuje Inwestor.

Zakres możliwych usług:

 • kompleksową organizację przetargu na wybór generalnego wykonawcy
 • przekazanie ( w imieniu inwestora) generalnemu wykonawcy terenu budowy wraz z pełną dokumentacją
 • kompleksową korektę projektu (przekazywanie projektantowi wszelkich zastrzeżeń i dokonanie wszelkich koniecznych uzgodnień i wyjaśnień, po uprzedniej konsultacji z inwestorem
 • złożenie powiadomienia o rozpoczęciu budowy do organu architektoniczno-budowlanego
 • prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji, w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane oraz pozostałe obowiązujące przepisy
 • kontrola jakości prowadzonych prac i wykorzystywanych wyrobów budowlanych
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, w tym obecność przy testach odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych. Ponadto przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych do odbioru, udział w odbiorze przekazanie obiektów do użytkowania
 • potwierdzenie kompletnego i właściwego wykonania prac wraz z usunięciem ewentualnych wad
 • kontrola przestrzegania przepisów ppoż. i bhp oraz zapewniania bezpieczeństwa przy procesie realizacji inwestycji przez wszystkich jego uczestników, w myśl przepisów prawa budowlanego i innych obowiązujące przepisy
 • kontrola dokumentacji rozliczeniowej pod kątem merytorycznym i rachunkowym, opisywanie faktur oraz przekazywanie inwestorowi informacji odnośnie do zapotrzebowania na środki finansowe na kolejne miesiące realizacji inwestycji
 • sprawdzanie stanu zatrudnienia podwykonawców oraz sposobu rozliczania się z podwykonawcami dokonywanego przez generalnego wykonawcę

Usługi w zakresie przygotowania do użytkowania

 • przygotowanie materiałów do odbioru końcowego Inwestycji i poinformowanie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o jego terminie
 • udział we wspólnych z inwestorem i wykonawcą naradach roboczych na terenie inwestycji lub w siedzibie inwestora.
 • przeprowadzenie czynności odbioru końcowego Inwestycji
 • przygotowanie w porozumieniu z wykonawcą pełnej dokumentacji powykonawczej
 • uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zezwoleń organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego i uzyskanie ostatecznej decyzji o dopuszczeniu inwestycji do użytkowania
 • rozliczenie końcowe inwestycji z generalnym wykonawcą i jego podwykonawcami
 • przekazanie obiektu wraz z pełną dokumentacją, w stanie faktycznym i prawnym umożliwiającym niezwłoczne rozpoczęcie jego użytkowania
 • w zakresie określonym udzielonymi pełnomocnictwami, występowanie w imieniu inwestora przed organami administracji publicznej w sprawach związanych z realizacją inwestycji
 • prowadzenie korespondencji z generalnym wykonawcą i urzędami.
 • naliczanie w imieniu inwestora kar umownych oraz odszkodowań od wykonawców i dostawców
 • archiwizację i zapewnienie kompletności korespondencji i dokumentacji a po zakończeniu realizacji inwestycji przekazanie ich inwestorowi