KIEROWNIK BUDOWY

MEGADOM Świadczy usługę Kierownik Budowy

W jakim celu powołuje się Kierownika Budowy?

Kierownik Budowy powołuje się w celu pełnienia funkcji bezpośredniego nadzoru na robotami budowlanymi. Kierownik budowy może działać pod nadzorem Inspektora Nadzoru. Jego powołanie w większości przypadków jest niezbędne co wprost narzuca ustawa Prawo Budowlane

Kiedy należy powołać Kierownika Budowy:

Kierownika Budowy należy powołać przy budowie wszystkich obiektów lub robotach budowlanych dla których wymagane było uzyskanie pozwolenie na budowę ale również przy budowie obiektów budowanych na podstawie zgłoszenia tj.:

 • wolno stojących budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • wolno stojących parterowych budynkach stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
 • instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
 • sieciach:
 1. elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
 2. wodociągowych,
 3. kanalizacyjnych,
 4. cieplnych,

Dla kogo jest przeznaczona usługa?

 • Dla małych inwestorów prywatnych budujących dom lub zakład w systemie generalnego wykonawstwa.
 • Dla osób fizycznych remontujących lub rozbudowujących dom lub inne obiekty budowalne
 • Rolników
 • Dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – każda wspólnota czy spółdzielnia przeprowadzacz bieżące remonty na swoich obiektach. Inspektor Nadzoru to osoba, która kontroluje jakość prac wykonywanych przez firmy .
 • Dla deweloperów – poprzez pełnienie funkcji nadzoru nad Generalnym wykonawcą.

Zakres usług:

 • Kontrola realizowanych prac pod kątem projektu budowlanego, pozwolenia na budowę.
 • Kontrola zgodności z zasadami wiedzy technicznej oraz wszelkimi przepisami prawnymi.
 • Kontrola jakości materiałów budowlanych użytych przez wykonawcę do budowy.
 • Kontrola jakości wykonywanych prac.
 • Udział w próbach i odbiorach technicznych wszystkich instalacji.
 • Udział w odbiorach robót ulegających zakryciu i zanikających.
 • Potwierdzanie wykonania prac.
 • Udział przy usuwaniu ewentualnych wad i usterek powstałych w trackie budowy.

Jak skorzystać? Tutaj znajdziesz informacje.