PRZEGLĄDY

MEGADOM Oferuje usługę obowiązkowych przeglądów budowlanych

Do kogo skierowana jest usługa przeglądy budowlane

Usługa skierowana jest do zarządów lub właścicieli nieruchomości.

Co wchodzi w zakres usługi

 • Przegląd elementów budynku oraz instalacji, które są podatne na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych oraz normalnych efektów użytkowania nieruchomości a w szczególności:
 1.  zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych
 2. elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy)
 3. balustrady,
 4. loggii i balkonów,
 5. urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku,
 6. elementów odwodnienia budynku
 7. obróbek blacharskich i pokryć dachowych
 8. instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 •  W trakcie kontroli sprawdza się również urządzenia, których zadaniem jest ochrona środowiska oraz instalacje gazowe, przewody kominowe i wentylację

Z czego wynika obowiązek przeprowadzania przeglądów

Obowiązek okresowej kontroli technicznej obiektów budowlanych wynika wprost z Ustawy Prawo Budowlane. Przede wszystkim oznacza to użytkowanie obiektu zgodne z przeznaczeniem oraz przestrzeganie wymagań dotyczących ochrony środowiska. Co ważne, należy także utrzymywać odpowiedni stan techniczny budynku oraz dbać o jego estetykę

Art. 62. 1. – Prawo Budowlane

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

 1. a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 2. b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 3. c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 ; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli